7 Dự đoán tương lai của phân tích kinh doanh

(tham khảo nguồn của Thomas LaMonte – Get AppLab)  Đâu là tương lai của phân tích kinh doanh? Nếu bạn có thể hỏi ai đó từ tương lai câu hỏi này, hoặc tốt hơn, hãy tự kiểm nghiệm bởi bản thân. Nhưng bạn sẽ không cần phải là nhà du hành thời gian để có thể…