Sự khác biệt giữa Active Directory và LDAP

LDAP là cách nói chuyện với Active Directory. LDAP là một giao thức mà nhiều dịch vụ thư mục và giải pháp quản lý truy cập khác nhau có thể hiểu được. Hãy cùng tìm hiểu về khái niệm của LDAP và Active Directory. Đồng thời thấy được mối liên hệ của cả hai trong…

Active Directory: Khái niệm và lợi ích

Active Directory (AD) là một công nghệ của Microsoft. Được sử dụng để quản lý máy tính và các thiết bị khác trên mạng. Đây là một tính năng chính của Windows Server. Một hệ điều hành chạy cả máy chủ cục bộ và máy chủ dựa trên Internet. Công nghệ container do Docker cung…