Active Directory: Khái niệm và lợi ích

Active Directory (AD) là một công nghệ của Microsoft. Được sử dụng để quản lý máy tính và các thiết bị khác trên mạng. Đây là một tính năng chính của Windows Server. Một hệ điều hành chạy cả máy chủ cục bộ và máy chủ dựa trên Internet. Công nghệ container do Docker cung …

Active Directory: Khái niệm và lợi ích Đọc thêm >>