blueprint company concept 7366

Stateful VS. Stateless (Có trạng thái & Không có trạng thái) – Tổng quan

Sự khác biệt chính giữa các ứng dụng stateful và stateless là các ứng dụng không có trạng thái không “lưu trữ” dữ liệu trong khi các ứng dụng có trạng thái yêu cầu lưu trữ dự phòng. Các ứng dụng stateful như cơ sở dữ liệu Cassandra, MongoDB và mySQL đều yêu cầu một …

Stateful VS. Stateless (Có trạng thái & Không có trạng thái) – Tổng quan Đọc thêm >>