small 1

LIỆU JEFF BEZOS CÓ VỨT BỎ CƠ SỞ DỮ LIỆU? BAO GỒM CẢ CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA MÌNH?

Amazon có một tương lai lớn trong các cơ sở dữ liệu phi quan hệ, nhưng nội dung để thu tiền mặt là dựa trên cơ sở dữ liệu quan hệ trong thời gian này. Dịch vụ web Amazon   (AWS) có thể kiếm được rất nhiều (và rất nhiều) tiền bán các dịch vụ cơ sở …

LIỆU JEFF BEZOS CÓ VỨT BỎ CƠ SỞ DỮ LIỆU? BAO GỒM CẢ CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA MÌNH? Đọc thêm >>