VÌ SAO CHI PHÍ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY VƯỢT QUÁ NGÂN SÁCH blog

VÌ SAO CHI PHÍ ĐÁM MÂY VƯỢT QUÁ NGÂN SÁCH

Ngay cả trước khi đại dịch COVID-19 xảy ra, nhiều doanh nghiệp đã có kế hoạch triển khai thêm nhiều dự án trên đám mây. Họ dự đoán rằng chi phí trên đám mây sẽ tăng trung bình 47% vào năm tới. Tuy nhiên, dự đoán chính xác ngân sách cho chi phí này thật …

VÌ SAO CHI PHÍ ĐÁM MÂY VƯỢT QUÁ NGÂN SÁCH Đọc thêm >>