5 điều bạn cần biết khi xây dựng chiến lược điện toán đám mây

Các tổ chức thiếu chiến lược điện toán đám mây cấp cao có nguy cơ lãng phí tiền đầu tư và dẫn đến thất bại. Điện toán đám mây đang trở thành một phần chủ đạo của CNTT, thông qua những đóng góp  vô cùng quan trọng đối với nhiều doanh nghiệp. Đó là lý do vì sao các doanh nghiệp cần chuẩn bị một chiến lược điện toán đám mây bao trùm cho các tổ chức của họ. Nếu lợi ích cao và rủi ro thấp, dịch vụ đám mây công cộng nên được áp dụng. Việc khai thác đám mây thành công và an toàn đòi hỏi nhiều lĩnh vực để phối hợp và phát triển khung quyết định dựa trên kinh doanh và thực hiện tốt nhất. Điều này giúp chuẩn hóa chiến lược điện toán đám mây trên toàn tổ chức, đồng thời cho phép một cách tiếp cận sẽ đáp ứng nhu cầu riêng biệt của các trường hợp sử dụng và đơn vị kinh doanh khác nhau.

Tổ chức của chúng ta nên tiêu thụ dịch vụ điện toán đám mây ở đâu và như thế nào?

Cearley cho biết thêm, Nhóm tập hợp những người ra quyết định và các bên liên quan quan trọng và trả lời chung năm câu hỏi sau để xác định tổ chức của bạn. Các nhà lãnh đạo CNTT phải phát triển một khung quyết định để kiểm tra một cách có hệ thống các tình huống sử dụng để áp dụng điện toán đám mây. Một khung như vậy tạo thành xương sống của bất kỳ chiến lược điện toán đám mây thành công nào.

Khung quyết định bắt đầu với sự hiểu biết về loại ứng dụng và các đặc tính kỹ thuật của nó, nhu cầu và ràng buộc của dữ liệu liên quan và sự tích hợp của ứng dụng và dữ liệu với các hệ thống khác. Ngoài ra, người ta phải xem xét đó là một ứng dụng mới hay một ứng dụng hiện có.

Xác định các vấn đề cụ thể đang dẫn đến rủi ro đề xuất ra giải pháp cùng điện toán đám mây

Giai đoạn tiếp theo đánh giá lợi ích và rủi ro của điện toán đám mây vì nó liên quan đến trường hợp sử dụng cụ thể. Khi lợi ích cao và rủi ro thấp, dịch vụ đám mây công cộng nên được áp dụng. Khi lợi ích thấp và rủi ro cao, nên tránh đám mây. Ngay cả những người có chiến lược đầu tiên trên nền tảng đám mây cũng nên xem xét chuyển các trường hợp sử dụng có lợi ích thấp và rủi ro cao sang các dịch vụ đám mây công cộng như một bước tất yếu.

Dẫn đầu về đổi mới và kinh doanh với điện toán đám mây

Phân tích bổ sung nên được thực hiện để xác định nơi lợi ích tiềm năng của đám mây cao nhưng rủi ro thực tế hoặc nhận thức được cũng cao. Xác định các vấn đề cụ thể đang dẫn đến rủi ro và đánh giá các bước có khả năng giảm thiểu những rủi ro đó. Các bước giảm thiểu bao gồm lựa chọn các nhà cung cấp cụ thể với SLA giải quyết các mối quan tâm, triển khai các thực tiễn tốt nhất, các công cụ hoặc kiến ​​trúc ứng dụng đám mây lai để giải quyết các rủi ro cụ thể và khai thác các phương pháp đám mây riêng khác nhau. Khi bất kỳ phương pháp nào trong số các phương pháp này có thể giải quyết các mối quan ngại, các dịch vụ đám mây công cộng nên được khám phá; nơi họ không thể, nên duy trì một cách tiếp cận truyền thống hơn.

Làm thế nào chúng ta sẽ truy cập, bảo mật, quản lý, tích hợp và quản lý trên các môi trường lai?

Hầu hết các tổ chức sẽ sử dụng nhiều dịch vụ điện toán đám mây công cộng, cũng như các ứng dụng và cơ sở hạ tầng truyền thống và các dịch vụ đám mây riêng tư tiềm năng. Điều này sẽ dẫn đến môi trường làm tăng các vấn đề an ninh, quản lý và quản trị độc đáo. Để giải quyết loại môi trường này, mỗi nhóm hoạt động trong bộ phận CNTT phải phát triển các thực tiễn tốt nhất và các công cụ triển khai. Khi các thực tiễn và công cụ tốt nhất này trưởng thành, chúng cải thiện khả năng giải quyết các rủi ro tiềm ẩn được xác định cho các trường hợp sử dụng riêng lẻ. Những thách thức duy nhất được xác định khi đánh giá các trường hợp sử dụng cụ thể cũng có thể định hướng điều chỉnh và mở rộng các thực tiễn tốt nhất về vận hành.

Làm thế nào để yếu tố điện toán đám mây vào chiến lược ứng dụng và kiến ​​trúc của chúng tôi?

Đây không phải là một câu hỏi đơn giản để trả lời, vì điện toán đám mây có thể tác động đến một bức tranh ứng dụng của tổ chức trên nhiều chiều. Điểm khởi đầu là thay thế phần mềm cũ bằng các mô hình SaaS. Tuy nhiên, bạn phải xem xét các tình huống nơi bạn mua hoặc xây dựng phần mềm để triển khai trên các dịch vụ IaaS và / hoặc PaaS riêng tư hoặc công khai.

Các nhóm ứng dụng phải xem xét cách thức và thời điểm di chuyển các ứng dụng hiện có sang đám mây IaaS và hoặc PaaS, cũng như giá trị của việc sửa đổi các ứng dụng này để tận dụng môi trường đám mây. Tuy nhiên, phương pháp này thường mang lại lợi ích khiêm tốn và không khai thác triệt để giá trị hoặc giải quyết các thách thức độc đáo của môi trường đám mây. Các chiến lược phát triển ứng dụng phải phát triển để xác định các cách tiếp cận mới để tạo ra các ứng dụng lai, được tối ưu hóa trên nền tảng điện toán  đám mây và mang lại giá trị tối đa.

Trung tâm dữ liệu và phương pháp tiếp cận cơ sở hạ tầng và công nghệ hiện tại cần có sự thay đổi. Mặc dù các trung tâm dữ liệu và phương pháp tiếp cận cơ sở hạ tầng truyền thống sẽ vẫn quan trọng đối với nhiều tổ chức, một sự thay đổi chiến lược sang môi giới cơ sở hạ tầng là cần thiết khi nắm lấy điện toán đám mây. Trong một tổ chức, một nhóm môi giới cơ sở hạ tầng cung cấp chuyên môn về các mô hình cơ sở hạ tầng công cộng, tư nhân và  truyền thống. 

Source: Gartner