AWS SHARED RESPONSIBILITY MODEL blog

NHỮNG LƯU Ý VỀ AWS SHARED RESPONSIBILITY MODEL

Shared Responsibility Model là một trong những khía cạnh quan trọng nhất người dùng cần nắm bắt trong việc bảo mật đám mây. Kiến thức về mô hình này cho phép các tổ chức vận hành đúng tài nguyên. Cài đặt quyền kiểm soát và hiển thị khi dịch chuyển lên mây. Mặc dù mô …

NHỮNG LƯU Ý VỀ AWS SHARED RESPONSIBILITY MODEL Đọc thêm >>