Hành trình phân tích dữ liệu

Phân tích, quản lý và tận dụng dữ liệu là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của mỗi công ty không chỉ ở thời đại này mà còn trong tương lai. Dữ liệu ngày càng gia tăng và mỗi công ty cũng đang trở thành những công ty dữ liệu. Do…