Cambodia Webinar Series: The Disaster Recovery Game Changer

Tại Webinar Series: “The Disaster Recovery Game Changer”,  bạn sẽ được lắng nghe các chia sẻ về các tính năng cung như dịch vụ AWS cho phép khôi phục các cấu trúc hệ thống cho các kịch bản khác nhau, phù hợp với nhiều trường hợp thực tế.