CẬP NHẬT COST EXPLORER API

AWS chia sẻ họ đã cập nhật thuật toán dự đoán của mình giúp khách hàng tối ưu hóa việc quản lý chi phí. Khách hàng có thể truy cập, xem và dự đoán chi phí trong Cost Management console và thông qua Cost Explorer API mà không có bất kỳ khoảng thời gian trống nào. Trước đây, Start Date là hiện tại sẽ không hợp lệ cho các GetCostForecastGetUsageForecast. Nhưng từ hôm nay, tùy chọn ngày hiện tại sẽ bắt đầu hợp lệ. Giúp khách hàng có thể truy vấn được  chi phí dự toán cho tháng hiện tại, và ngay cả vào ngày cuối cùng của tháng.

AWS Cost Explorer

AWS Cost Explorer giúp khách hàng ước tính chi phí và mức sử dụng trong khoảng thời gian tùy chỉnh. Với mức độ chi tiết hàng ngày trong vòng 3 tháng tới. Hoặc mức độ chi tiết hàng tháng trong vòng 12 tháng tới. Dự báo này được tạo bởi các thuật toán machine learning dựa trên dữ liệu lịch sử của khách hàng.

AWS budgets

Khách hàng cũng có thể sử dụng AWS budgets để thiết lập ngưỡng ngân sách và nhận cảnh báo khi chi phí và mức sử dụng được dự báo là vượt quá ngưỡng cho phép. Ngân sách có thể được tạo ở cấp tổng hợp (ví dụ: tổng chi phí hàng tháng cho tất cả dịch vụ AWS) hoặc mức chi tiết hơn (ví dụ: chi phí Amazon EC2 hàng tháng cho một Tài khoản cụ thể). Bạn có thể dễ dàng nhận cảnh báo qua email, Amazon SNS hoặc Amazon Chime hoặc Slack.

Ví dụ thực tế

Chúng ta hãy cùng xem một ví dụ thực tế để thấy lợi ích của việc cập nhật Cost Explorer API. Dưới đây là Cost Explorer dashboard hiện tại:

Forecast image

Để thấy được cập nhật của Cost Explorer API, hãy sử dụng kết quả tương tự cho AWS Command Line Interface (CLI). Vui lòng tham khảo, để biết cách cài đặt và định cấu hình AWS CLI. Để biết thêm thông tin về API Cost Explorer, hãy tham khảo tài liệu ở đây.

Chi phí tháng hiện tại

Đây là ví dụ khi gọi API để nhận các chi phí cho tháng hiện tại. Bằng cách sử dụng bộ lọc để loại trừ RECORD_TYPE cụ thể, “Refund”:

forecasting json0

Hàm lọc dữ liệu filter.json:

forecasting json1

Kết quả:

forecasting json2

Lưu ý:

  • Start date phải được đặt là ngày đầu tiên của tháng hiện tại. Và End date là ngày đầu tiên của tháng tiếp theo.
  • End Date là ngày cuối cùng thực tế như trong ví dụ trên là 31-7-2020.
  • “Charge Type” trong Cost Explorer UI là “RECORD_TYPE” trong API.
  • Bạn có thể nhập aws ce get-cost-and-usage help trong CLI để tìm hiểu những tham số và giá trị nào được chấp nhận.
  • Để biết thêm thông tin hãy tham khảo tài liệu về get-cost-and-usage trong AWS CLI Command Reference.

Dự báo chi phí cuối tháng

Sử dụng cùng một bộ lọc như ví dụ trên để loại trừ chi phí “Refund”. Và sử dụng get-cost-forecast API.

forecasting json3

Kết quả:

forecasting json4

Lưu ý:

  • Start Date phải được đặt là ngày bạn chạy truy vấn. Ví dụ: nếu chúng tôi chạy truy vấn hôm nay, Start Date sẽ được đặt là 7-31-2020 và End Date là ngày đầu tiên của tháng tiếp theo.
  • End Date là ngày cuối cùng thực tế trong tháng như trên là 7-31-2020.
  • Bất kỳ Start Date nào sớm hơn ngày hiện tại sẽ trả về ValidationError.
  • Chi phí và mức sử dụng trong ngày hiện tại sẽ không được lấy từ bộ nhớ lưu trữ lịch sử. Nó sẽ được thêm vào cho phân tích dự báo.

Kết luận

AWS Cost Management cung cấp nhiều tính năng để phân tích, kiểm soát và tối ưu hóa chi tiêu AWS của bạn. AWS CLI là một cách linh hoạt để truy xuất dữ liệu trong lịch sử và dự báo chi phí sử dụng. AWS đã cải tiến thuật toán dự đoán để có thể truy vấn chi phí cùng ngày. Giúp bạn luôn có thể truy cập dữ liệu dự báo cuối tháng của mình, ngay cả vào ngày cuối cùng của tháng.

 

Nguồn: AWS