Archives: Expertises

Expertises news and reviews

logo 4 1

JenkinsX

Dự án nguồn mở cung cấp CI/CD tự động cho các ứng dụng đám mây trên Kubernetes.

logo 5 1

Gitlab

Cung cấp trình quản lý kho lưu trữ Git với các tính năng wiki, theo dõi sự cố và CI/CD pipeline.

logo 6 1

Jenkins

Dự án nguồn mở cung cấp CI/CD tự động cho các ứng dụng đám mây trên Kubernetes.

logo 9 1

stack

Software stack (Elasticsearch, Logstash và Kibana) và nền tảng quản lý nhật ký phổ biến nhất được sử dụng để giám sát, khắc phục sự cố và bảo mật môi trường.

logo 7 1

grafana

Nền tảng trực quan hóa dữ liệu và nâng cao khả năng giám sát. Tổng hợp được các chỉ số, nhật ký từ nhiều nguồn như Prometheus, Loki, Elasticsearch,..

logo 8 1

Prometheus

Hỗ trợ giám sát bằng mô hình dữ liệu, ngôn ngữ truy vấn linh hoạt, cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian hiệu quả và cảnh báo hiệu quả.

logo 10 1

Packer

Thu hẹp sự khác biệt giữa môi trường phát triển, và sản xuất.

logo 11 1

Ansible

Phần mềm mở, quản lý cấu hình và công cụ triển khai ứng dụng trên cơ sở hạ tầng dưới dạng mã.

logo 12 1

Terraform

Công cụ để xây dựng, thay đổi và tạo phiên bản cho cơ sở hạ tầng một cách an toàn và hiệu quả. Terraform có thể quản lý các nhà cung cấp dịch vụ hiện có cũng như các giải pháp nội bộ tùy chỉnh.

logo 13 1

bitbucket

Là một giải pháp quản lý kho lưu trữ Git nhằm khuyến khích sự cộng tác xung quanh mã nguồn, có khả năng tích hợp vào quy trình làm việc và mở rộng quy mô lớn.