AI and ML for Banks & Financial Institutions

Date:

Thursday 6th May 2021

Time:

10:00 AM - 11:00 AM

Vietnam

Location:

On-Demand Webinar

Xây dựng tính năng cá nhân hóa và hệ thống phát hiện gian lận tốt hơn, Tối ưu hóa hạ tầng khách hàng với ML & AI trên AWS.