HIỂU VỀ Ý NGHĨ VÀ NỀN TẢNG

DATA LAKES

Download Ebook
Hiểu về ý nghĩa và nền tảng Data Lakes

Nếu bạn làm việc với dữ liệu ở bất kỳ kích thước nào, bạn nên thử tìm hiểu về Data Lakes. Ngay cả khi nó không có nhiều lợi ích với bạn trong lúc này nhưng có thể bạn sẽ sớm quan tâm khi tốc độ tăng trưởng của dữ liệu ngày càng nhanh và nhu cầu sử dụng chúng cho các phân tích linh hoạt (như báo cáo, machine learning và phân tích dự đoán) có thể dẫn đến việc tổ chức của bạn phát triển vượt quá khả năng đáp ứng cơ sở hạ tầng dữ liệu sớm hơn bạn nghĩ.

 

Chúng tôi đã chuẩn bị các hướng dẫn xử lý vấn đề này và bạn không cần thắc mắc về việc nên mua loại dữ liệu nào?

Ai nên đọc cái này?

  • Các trưởng nhóm BI và phân tích mong muốn future-proof tổ chức của họ về dữ liệu kiến trúc
  • Các nhà điều hành muốn tìm hiểu những phát triển mới nhất trong bối cảnh Big Data
  • Các nhóm DBA / DevOps hiện không quen thuộc với data lakes

*This field is required.