G Suite là một bộ sản phẩm trên nền tảng điện toán đám mây cho phép doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và hợp tác trong thế giởi số nhằm xây dựng ngành vững mạnh. Với ứng dụng thân thiện người dùng, chi phí tiết kiệm, các thành viên doanh nghiệp có thể cùng làm việc để xây dựng và nuôi dưỡng doanh nghiệp từ mọi nơi trên mọi thiết bị.

Dịch vụ triển khai G Suite của Renova Cloud cung cấp bao gồm:

  • Lập kế hoạch triển khai và đánh giá, thử nghiệm G Suite
  • Tích hợp G Suite với hạ tầng CNTT của Doanh nghiệp – bao gồm đồng bộ hóa với Active Directory, Google Single Sign-On và tầng mở rộng với SSO (Single Sign-On) xác thực 2 nhân tố
  • Dịch vụ di trú dữ liệu
  • Tích hợp thiết bị di động
  • Đào tạo người dùng cuối và quản lý thay đổi
  • Dịch vụ hỗ trợ G Suite