Sự kiện

Renova Cloud yêu thích gặp gỡ đồng nghiệp, khách hàng & đối tác! Hãy tham gia với chúng tôi tại các sự kiện sắp tới về điện toán đám mây

[Webinar] Architect for savings on AWS

 Date: Wed, Apr 15, 2020
 Time: 10:00 AM - 11:00 AM (WIB)
 Location: Ho Chi Minh City
AWS Cost Optimization I Deep dive on best architectural decisions that will drive savings.

Tối ưu hoá hạ tầng với Đối tác của AWS & Google Cloud. Liên hệ với Renova Cloud ngay hôm nay