CircleCI technology

Phát triển tích hợp liên tục với CircleCI

Việc triển khai một ứng dụng theo cách truyền thống là phần khó khăn nhất trong quy trình phân phối phần mềm. Trên thực tế, không có hai ứng dụng giống nhau, bộ phận phát triển thường thực hiện các triển khai trong kỳ nghỉ của họ và nguy cơ làm gián đoạn quá trình…