CLOUD PARADIGM SHIFT TO MOBILE APPS

Điện toán đám mây là một khía cạnh của ngành công nghiệp Ứng dụng di động. Điện toán đám mây hỗ trợ giải quyết với thiết kế ứng dụng di động mới, ứng dụng mạng và động lực để chuyển ứng dụng sang hệ thống điện toán đám mây. Nhu cầu  điện toán đám mây…